//breedte en hoogte van de applet//maker van de applet//etc//kleur van de letters//achtergrondkleur//snelheid van fadensnelheid van vuurvliegje//letter grootte//de tekst//etc//etc//etc//de 1e url//etc//etc//hier kun je kiezen of je wel ( yes ) of geen ( no) geluid wilt//de target waar de url geopend moet worden//wel of niet italic//wel of niet bold

Wie is SEZ ?  |  Contact    

Home

 

informatie  |  Voorbeelden  |  Offerte opvragen  |  Vergelijk de basisverzekering  |  Vragen  | Bereken zorgtoeslag  |

Informatie
De basis
Wat verplicht, wat
               vrijwillig

Restitutiepolis
Polisdifferentiatie
CollectiviteitenGeldstromen
Wat doet SEZ?

  

 

 

De Basis

Voor alle Nederlands ingezetenen
 
Standaardpakket (omvang huidige Standaardpakketpolis)
- Overheid bepaalt inhoud pakket
- Overheid bepaalt wanneer er aanspraak op bestaat
  De aanspraken van zorg worden in functionele termen omschreven. De zorg wordt niet gekoppeld aan bepaalde zorgaanbieders.
  

Voorbeeld 1: “Geneeskundige zorg zoals een huisarts pleegt te bieden” hoeft niet per definitie door de huisarts te worden geleverd. Een injectie wordt in veel gevallen al door de huisartsassistent gegeven. Een zorgverzekeraar zou kunnen afspreken dat een injectie voortaan altijd door de huisartsassistent wordt gegeven, en dat de huisarts voortaan voor een griepprik bijvoorbeeld minder in rekening brengt.
Voorbeeld 2: Als een werknemer ziek is, kan er worden opgenomen dat de werknemer i.p.v. de huisarts de bedrijfsarts bezoekt, zeker indien de werknemer ziek is met arbeidsgerelateerde klachten.
Voorbeeld 3: Een zorgverzekeraar die regionaal veel verzekerden heeft kan met een ziekenhuis afspreken dat de verzekerden zoveel mogelijk naar dat ziekenhuis gaan voor behandeling. De zorgverzekeraar neemt dan in de modelovereenkomst op dat de verzekerden naar dat betreffende ziekenhuis moeten voor behandeling.

- De geestelijke gezondheidszorg korter dan 1 jaar uit de AWBZ komt in het standaard pakket
 
Verzekerden in het buitenland
Hiervoor is een overzicht gemaakt wat u kunt vinden door hier te klikken
 
Nominale premie per persoon ouder dan 18 jaar tussen € 1.000,= en € 1.265,=
- Kinderen onder de 18 jaar betalen dus geen premie
- De overheid komt elk jaar met een rekenpremie. De verzekeraar mag zelf bepalen welke premie hij in rekening brengt (hij moet wel iedereen - ongeacht  leeftijd of gezondheid - met dezelfde polis dezelfde premie berekenen)
- De werkgever betaalt voor zijn werknemers een inkomensafhankelijke- fiscaal te heffen - bijdrage. Deze bijdragen gelden voor de werknemers als inkomen en zullen voor de werknemer fiscaal worden belast en meetellen voor de premieheffing sociale verzekeringen 
Inkomensafhankelijke bijdrage via werkgever (6,50% van loon over max. € 30.015,=)
Het percentage van de inkomensafhankelijke bijdrage wordt globaal geheven over:
- Het belastbare loon voor werknemers
- De belastbare winst uit onderneming
- Het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (bijvoorbeeld freelancers)
- Periodieke uitkeringen en verstrekkingen(alimentatie, AOW, pensioenen, WAO, lijfrenten etc.)
 

Omdat veel werkgevers in het kader van CAO-regelingen een vergoeding geven aan hun werknemers zullen deze bijdragen kunnen worden gesaldeerd met de afdrachten die de werkgever moet doen in het kader van de procentuele premie.

* De zelfstandig ondernemer, pre pensioen'er, vut'er en degenen die een aanvullend pensioen op de AOW ontvangt, wordt gecompenseerd en betaalt geen 6,50% maar 4,4%.

 

Compensatie d.m.v. zorgtoeslag
Verzekeringsplicht burgers (individueel, geen gezinsprincipe)
- Kosten verhoogde risico´s worden d.m.v. een zorgverzekeringsfonds via vereveningskas tussen verzekeraars verrekend
Acceptatieplicht (in het werkgebied)
- Geldt niet voor wanbetalers of fraudeurs (periode 5 jaar)
 
Provinciale oriëntatie
- Een verzekeraar met minder dan <850.000 verzekerden mag zich beperken tot een provincie (maar moet wel in buitenland woonachtigen accepteren)
- Grotere verzekeraars die provinciaal willen werken kunnen zich opsplitsen per provincie (< 850.000 verzekerden)

De vereveningsregeling

Vooralsnog wordt er uitgegaan van een aantal factoren
- Leeftijd
- Geslacht
- Woonplaats / Regio
- De aard van de inkomsten (als iemand bijvoorbeeld een WAO uitkering ontvangt, zal de    vereveningsbijdrage hoger zijn, omdat een WAO-er gemiddeld meer zorg consumeert)
- Farmaceutische kostengroepen (FKG’s) (dit is een vereveningsmethodiek waarbij verzekerden eventueel worden aangemerkt als chronisch ziek op basis van het geneesmiddelengebruik in het verleden)
- Diagnose kostengroepen (DFG’s) (dit is een vereveningsmethodiek waarbij verzekerden eventueel worden aangemerkt als chronisch ziek op basis van het zorggebruik in het ziekenhuis)
- Hoge-kostenverevening; voor moeilijk normeerbare schades. Hieruit worden hoge kostenposten (boven een drempelbedrag van € 12.500) gedeeltelijk verevend. Verzekeraars die niet met deze kosten te maken hebben, betalen een bijdrage voor deze pool

 
Natura- en restitutiepolissen (zie aparte pagina)
 
Zorginkoop
- Polis met vooraf gecontracteerde zorg
- Polis met niet-gecontracteerde zorg
- Combinatie van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg
 
1. Bij een polis met gecontracteerde zorg heeft de zorgverzekeraar contracten gesloten met zorgverleners en -instellingen. Kiest de verzekerde voor deze polis dan dient de verzekerde zich voor de benodigde zorg tot deze zorgverleners en -instellingen te richten.

Veelal levert deze polis een premievoordeel op.

2. Kiest de verzekerde voor een polis met niet-gecontracteerde zorg, dan kan de verzekerde de zorgverlener en zorginstelling zelf kiezen. De kosten worden vervolgens door de zorgverzekeraar vergoed. In bepaalde gevallen blijft de rechtstreekse declaratie door de zorginstelling bij de zorgverzekeraar gewoon in stand, hetzelfde als momenteel het geval is.
3. Verzekeringsmaatschappijen kunnen ook een gecombineerde polis aanbieden. Voor bepaalde vormen van zorg zijn dan contracten gesloten met zorgverleners en -instellingen, in andere gevallen zijn geen contracten gesloten. Een verzekerde met een gecontracteerde polis is vrij in zijn keuze voor de zorgverlener.Wil een verzekerde naar een zorgverlener met wie geen contract is gesloten, dan verleent de zorgverzekeraar een restitutie van de kosten. De verzekeraar mag de hoogte van deze vergoeding zelf vaststellen. Deze zal veelal gebaseerd zijn op de (lagere) kosten zoals die in rekening gebracht zouden zijn door de gecontracteerde zorgverlener. De vergoeding kan dus lager uitvallen dan de daadwerkelijk gemaakte kosten zijn. De vergoeding mag echter niet zo laag zijn dat daardoor het vrije verkeer van diensten wordt belemmerd. Met andere woorden: een verzekerde mag door een veel te lage restitutie niet worden belemmerd in zijn vrije keuze voor een zorginstelling.
  
No-claim-regeling
- Wie in een jaar minder dan € 255,- aan kosten maakt, krijgt het verschil terug
(geldt niet voor: huisarts*, verloskundige hulp, kraamzorg, bevolkingsonderzoek, zorg voor kinderen onder de 18 jaar)
- No-claim gaat voor eigen risico (zie overzicht)
*Wordt echter gebruikgemaakt van de avond,- nacht,- of weekenddienst van huisartsenzorg,
dan tellen de kosten daarvan wel mee!
Conversie
- Voor 15 december 2005 doet elke verzekeraar een non-select aanbod aan de verzekerde
- Van het meest vergelijkbare product
- Met een negatieve optie
 
Situatie Termijn reactie Verzekerd bij Opzegmogelijkheid Aanmeldtermijn nieuwe verzekeraar
Nadrukkelijk Akkoord
Voor 1 maart 2006
De verzekeraar die de aanbieding heeft gedaan Nee

n.v.t.

Akkoord
Voor 1 maart 2006
De verzekeraar die de aanbieding heeft gedaan
Ja, schriftelijk voor 1 maart 2006 (opzegging per 1 januari 2006)
Voor 1 mei 2006 ( dan verzekerd per 1 januari 2006)
Geen reactie
n.v.t.
De verzekeraar die de aanbieding heeft gedaan
Ja, schriftelijk voor 1 maart 2006 (opzegging per 1 januari 2006)
Voor 1 mei 2006 ( dan verzekerd per 1 januari 2006)
Nadrukkelijk niet akkoord
Voor 1 maart 2006
De nieuwe verzekeraar (mits op tijd aangemeld)
Reeds opgezegd per 1 januari 2006
Voor 1 mei 2006 ( dan verzekerd per 1 januari 2006)
Wetgevingstraject
 • april            :   Zvw en Wet op de Zorgtoeslag
 • 14 juni         :   Plenair debat eerste kamer (stemming eerste kamer doorgang (ZVW)
 • juli              :   AMvB (uitvoeringsbesluit)
 • september   :   Verevening
 • Vóór 1-10    :   Definitieve polissen ter toetsing naar het College Toezicht Zorgverzekering
 • oktober       :   Toezicht
 • Vóór 15-12    :   Alle zorgverzekeraars moeten bestaande verzekerden een aanbod hebben gedaan voor de basisverzekering
 • december   :   Invoering Burger Service Nummer Zorg
  (ingebruikname zal waarschijnlijk zijn in 2006, het Burger Service Nummer vervangt hierbij grotendeels het sofinummer)
 • 1-1-2006     :   Ingangsdatum
Communicatie door de overheid
Rondom de introductie van de Zorgverzekeringswet start de overheid een grote publiciteitscampagne om de Nederlandse bevolking op de hoogte te stellen van de toekomstige wijzigingen
De campagne van VWS zal in verschillende fasen plaats vinden:
Fase1: (4 juli tot 15 augustus): er wordt een brede publiekscampagne opgezet, via publieksfolders, huis-aan-huisbladen, TV en radio.
-

Fase 2: (vanaf 15 augustus): afhankelijk van de behoefte van de consumenten worden verschillende onderwerpen van het stelsel extra belicht via huis-aan-huisbladen.

-

Fase 3 (1 december 2006 tot 1 maart 2006): een brede campagne om de Nederlanders bewust te maken van de verplichting zich te verzekeren: Naast de huis-aan-huisbladen zullen TV en radio weer worden ingezet

-

Fase 4 (1 maart december tot 1 mei 2006): een campagne waarin iedereen op de plicht wordt gewezen om zich voor 1 mei 2006 te verzekeren. Dit zal vooral via de radio en de TV gaan. Of deze campagne doorgaat is afhankelijk of er nog veel mensen geen verzekering hebben afgesloten.

 

Daarnaast gaat de Belastingdienst vanaf 15 augustus 2005 een campagne beginnen om de Zorgtoeslag onder de aandacht te brengen. Dit zal vooral via de TV en dagbladen lopen.

 

Vanaf september 2005 ontvangt iedereen waarvan de Belastingdienst vermoedt dat hij/zij recht op Zorgtoeslag heeft een steenrode envelop (i.p.v. de bekende blauwe envelop) met een aanvraagformulier voor de Zorgtoeslag. Wordt dit aanvraagformulier voor 1 november ingediend, dan wordt de Zorgtoeslag (indien er recht op bestaat) maandelijks vooraf uitgekeerd vanaf eind december.

top 

 

2005 door: www.sez-assurantien.nl
aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend